Ein Hod עין הוד

האתר הלא רשמי של כפר האמנים עין הוד Ein Hod Artists Village Casual Site

לקראת כנס מושבים וקיבוצים החלטה 979 הבהרות

היועץ המשפטי לממשלה קבע לפני כשנתיים שהחלטה 979 איננה עומדת במבחן הסבירות והמליץ על הקמת צוות מקצועי בין משרדי לבדיקת הנושא ולגיבוש עמדה מקצועית. "ועדת הבר" שמונתה ע"י השר אולמרט הגישה בימים אלה את המלצותיה. להלן תמצית דו"ח הועדה:

בעל נחלה יהא רשאי לעגן את זכויותיו בחלקה א' של נחלתו בתשלום דמי חכירה בשיעור של 3.75% משוויה. תשלום כאמור יקנה לבעל הנחלה "זכויות חכירה" בחוזה ישיר מול מינהל מקרקעי ישראל. כמו כן יקנה התשלום לבעל הנחלה זכות לנצל את זכויות הבניה שבחלקה א' ללא המגבלה של "רצף דורי" וללא מגבלות של מספר היחידות ושטחן.

הועדה המליצה ששטח חלקות א' של כל הנחלות בישראל יהא 2.5 דונם בלבד. בעלי נחלות שחלקתם קטנה מ- 1.5 דונם יהיו רשאים להשלים את השטח החסר מחלקות הצמודות לחלקה א' של נחלתם או משטחים אחרים השייכים למשבצת הישוב.

באשר להיקף זכויות הבניה בחלקת המגורים, אימצה הועדה את זכויות הבניה "למגורים" הקיימות היום כ"בסיס הזכויות". יוזכר כי זכויות הבניה הקיימות היום הן: 2 יחידות בנות 160 מ"ר כל אחת (האחת - "בית ההורים", השנייה -"בית הבן הממשיך") והשלישית - יחידה בשטח של 55 מ"ר - בתנאי שגרים בפועל בנחלה שלושה דורות. כאמור, הועדה המליצה לאפשר לבעל נחלה ששילם את דמי החכירה לנצל את מכסת 375 מ"ר המותרים לבניה בחלקה א' של נחלתו להקמת מספר יחידות מגורים כפי שימצא לנכון ללא ההתניה העל "רצף דורי".

הועדה המליצה לאפשר פיצולים של מגרשים ו/או יחידות מגורים מהנחלה בכפוף לקיומה של "תוכנית בניין עיר" (תב"ע) מתאימה; יחד עם זאת, הוסיפה הועדה וקבעה כי זכויות הבניה במגרש המפוצל ובנחלה המפוצלת לא יקטנו מ - 160 מ"ר. כפועל יוצא מכך, לא ניתן יהיה לפצל יותר ממגרש אחד (או יחידת מגורים אחת) מהנחלה ללא רכישת זכויות בניה נוספות ממינהל מקרקעי ישראל. על פי המלצת הועדה, עלות הפיצול תהא תשלום בסך השווה ל 33% משווי המגרש המפוצל (או 29.25% לבעל נחלה ששילם דמי חכירה). יובהר כי שטח המגרש המפוצל וזכויות הבניה שבו יגרעו מחלקה א' של הנחלה. העברת זכויות במגרש המפוצל תעשה ללא תשלום נוסף למינהל מקרקעי ישראל.

רכישת זכויות בניה נוספות מעבר ל - 375 מ"ר הבסיסיים תתאפשר (כפוף לקיומה של תב"ע מתאימה) כנגד תשלום מלוא שווי התוספת לערך קרקע.

לעניין זה יובהר כי הזכות לפיצול מגרש אחד מנחלה, קיימת שנים רבות. השינוי עליו "מבשרת" הועדה הוא הקטנת עלות הפיצול ל - 33% משווי המגרש. ניתן להניח כי "מתנגדי המגזר החקלאי" המתנגדים להמלצות הועדה, ימקדו עתירותיהם בשיעור תשלום זה. מנגד, תשלום דמי היוון בשיעור 91% משווי המגרש עבור רכישת זכויות בניה נוספות לפיצול מגרש שני ואילך, מקפח, לדעתנו, את זכויותיהם של בעלי הנחלות הואיל ושיעור זה אינו לוקח בחשבון את הפסד שטח ה"מגרש המפוצל" מחלקה א' והתעלמות משווי זכויות החזקה של בעל הנחלה והשקעותיו להשבחתה.

למגרשים שיפוצלו מהנחלה יוענקו זכויות בחוזה חכירה ישיר ונפרד מול מינהל מקרקעי ישראל. ניתן יהא למכור את הזכויות במגרש המפוצל (בכפוף לנוהלי האגודה והוראות הדין) ללא תשלום נוסף למינהל מקרקעי ישראל.

לעניין פיצול המגרשים ראוי להדגיש, כי הועדה השאירה בהמלצותיה את מגבלת מספר יחידות המגורים לישוב שנקבעו ב "תמ"א 31" ו- "תמ"א 35". היינו, 250 יחידות לישוב בו קיימות 80 נחלות ו- 350 יחידות לישוב בו קיימות למעלה מ- 100 נחלות. לפיכך, במושבים בהם ניצלה האגודה את זכויות הבניה ב"הרחבה" עלולה להיווצר בעיה של חוסר יכולת לפצל מגרש שלישי בנחלות בשל מיצוי מכסת המגרשים שבתמ"א.

חידוש נוסף עליו המליצה הועדה - רכישה מראש של כל זכויות הבניה הקיימות והעתידיות בתשלום "דמי רכישה" בשיעור של 33% משווי הקרקע בחלקת המגורים. המונח "דמי רכישה" שהוטבע על ידי הועדה, לא היה קיים עד היום והוא מגלם בחובו את "דמי החכירה" למגורים המפורטים לעיל ביחד עם "דמי הסכמה" הנדרשים לתשלום בעברת זכויות לצדדים שלישיים. מששולמו "דמי הרכישה" כאמור, יהא בעל הנחלה פטור מתשלום עבור זכויות בניה נוספות ל"מגורים", תשלום עבור פיצול מגרשים ו/או יחידות דיור ומתשלום "דמי הסכמה" בהעברת זכויות בחלקה א' של הנחלה. מדמי "הרכישה" התירה הועדה לנכות סכומים ששולמו בעבר כ"דמי חכירה", "דמי הסכמה" ותשלומים עבור זכויות בניה נוספות ובלבד ש"דמי הרכישה" לא יקטנו מ- 20%.

לגבי "פעילות לא חקלאית" (פל"ח) הביעה הועדה דעתה כי אלמלא המציאות שנוצרה בשטח היא לא הייתה ממליצה לאפשר את המשך קיומם, אך נוכח היעדר האפשרות "להחזר הגלגל לאחור" היא התירה שימושים לא חקלאיים בשטח בנוי שלא יעלה על 500 מ"ר בחלקה א' של הנחלה כנגד תשלום בסך השווה ל- 91% משווי הקרקע; קרי, כנגד מלוא השווי הריאלי של הקרקע. בנחלות שלגביהן קיימת חובה לתשלום "היטל השבחה" יופחתו דמי ההיוון בהתאמה. לדעתנו, גביית שיעור היוון בשיעור 91% מהווה מבחינה מעשית, מחסום כלכלי למימוש זכויות הפל"ח. שיעור היוון זה מקפח את בעלי הנחלות ביחס למגזרים אחרים, והוא מתעלם משווי זכויות החזקה ההיסטוריות בקרקע ומהשקעות בעלי הנחלות והאגודות השיתופיות במשך עשרות שנים. מאידך, צפוי שפורום ראשי הערים יעתור כנגד מתן כל אפשרות לשימושים לא חקלאיים בנחלות מהטעם ששימושים שכאלה מסכנים את התעסוקה בערים.

דומה בעינינו כי הועדה ניסתה בהמלצותיה למצוא את "שביל הזהב" בין המצב "הבלתי אפשרי" בו נמצאים בעלי הנחלות לאורך שנים לבין האווירה המשפטית והציבורית העוינת את המגזר החקלאי - המצטייר בעיני הציבור כמגזר קטן, המחזיק בשטחים נרחבים ויקרים.

כפי שציינתי במאמרי לפני כשנתיים ("זכויות בניה בנחלות - עוד ארוכה הדרך") עם הגשת הדו"ח צפויות להיות מוגשות עתירות "משני צדדיו של המתרס" ובעלי הנחלות ימצאו בחוסר וודאות עד לקבלת החלטותיו הסופיות של ביהמ"ש העליון.

לדעתנו, "זכויות החקלאים בקרקע" הינו נושא המקיף חלק גדול מקרקעות המדינה ויש לו השלכות כלכליות, חברתיות, אידיאולוגיות ומשפטיות מרחיקות לכת. לפיכך, מן הראוי שהאיזון הנכון יקבע בחקיקה ראשית ולא יוותר להכרעה בשלבים בידיו של כב' ביהמ"ש העליון, שממילא לא ייטול על עצמו את מלאכתו של המחוקק.

בשולי הדברים יצוין כי המלצות הועדה אינן עומדות בקנה אחד עם החלטה 1 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל. החלטה מס' 1 מהווה את הבסיס היסודי במערכת היחסים שבין מינהל מקרקעי ישראל לבעלי הנחלות ויצרה התחייבות שלטונית מחד, וציפייה מאידך, "שבבואו של יום" יהיו בעלי הנחלות זכאים לעיגון זכויותיהם בכל שטח הנחלה, לרבות בשטח החקלאי (חלקות ב' ו- ג'), בחוזה חכירה ל- 49 שנים ושזכויות החכירה תרשמנה עפ"י דין בלשכת רישום המקרקעין.

כמו כן, ועדת הבר לא התמודדה כלל עם העיקרון האנכרוניסטי הקובע שנחלה היא יחידה כלכלית חקלאית עצמאית שאינה ניתנת לחלוקה מחשש שחלוקתה תפגע בכושרה לקיים משפחה חקלאית אחת. כל עוד לא יבוטל עיקרון זה, לא ימצא פתרון של ממש לבעיית הירושה של משקים חקלאיים וחלוקה מאוזנת של זכויות הירושה בין בני דור ההמשך. נראה כי בשנת 2005, כשנתונים סטטיסטיים בדוקים ועבודות מחקר בתחום הכלכלה החקלאית מוכיחים, מעבר לכל ספק, שלא ניתן לקיים חקלאות ברת קיימא משטחים חקלאים קטנים (המקובלים בנחלות), הרי שאין כל הגיון לשמור בעקשנות חסרת תכלית על עקרון "אי פיצול הנחלה". נהפוך הוא, דווקא עתידה של החקלאות מחייב שינוי במדיניות הקיימת למדיניות המתירה לבעלי הנחלות ניוד שטחים חקלאיים וריכוזם בידי חקלאים בודדים היכולים לקיים חקלאות מודרנית וביטול האיסור על פיצול חלקה א' של הנחלה.

אם הייתה נשמעת דעתנו בעניין זה הרי את עיקר המאמץ המשפטי, הציבורי והמקצועי על בעלי הנחלות, המושבים והתנועות ההתיישבויות לרכז בשבירת עיקרון "שלמות הנחלה". שבירת עיקרון זה תביא לרצף שינויים בהחלטות מינהל המגבילות פיצול חלקות א' של נחלות ויצירת חלוקה מאוזנת ושווה של זכויות הבניה בחלקי הנחלה המפוצלת. בכך, ימצא פיתרון למצב המדיר את שנתם של בעלי הנחלות בירושת נחלתם, תוך שמירה על שוויון בין יורשיהם ושלמות משפחתם.

הערה:

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה מיועדת בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.


Views: 172

הוספת הערה

כדי להוסיף הערות עליך להיות חבר ב Ein Hod עין הוד!

Join Ein Hod עין הוד

Translate

קדרות עין הוד-תמיד פתוח

קדרות תמיד פתוח

ein hod pottery always open נעמי וזאב ורוכבסקי קדרות עין הוד-תמיד פתוח קורס קדרות- (מגיל 13) לימוד טכניקות באובניים בחומר צביעה בגלזורות ושריפה בתנור גז סדנת שבת,חגים,ימי קיץ,ימי חול -עבודה בחומר לכל הגלאים-עבודת יד -התנסות באובניים מגיל 13 (45-60 דקות) לקבוצות -סדנת הדגמה-הסבר והדגמה באובניים והתנסות קצרה לכל משתתף (עד 25 איש, 40 דקות) -סדנה פעילה-הסבר והדגמה באובניים ועבודה לכל משתתף באובניים אישי. עד 20משתתפים, שעה וחצי פרטים- נעמי וזאב ורכובסקי. טל

0507757142

0506889820

zenobooks@yahoo.com

עין הוד -
איפה: נוסעים על כביש מס 1, יורדים במחלף עתלית, לכביש 721 בצומת כביש 4 פונים לכיוון זיכרון יעקב ומשם ממשיכים ועולים על כביש 7111 לעין הוד
כמה: הכניסה לכפר האומנים ללא תשלום

web trends

 

חברים

עין הוד בTWITTER

תמונות

  • הוסף תמונות
  • צפייה בכל

פורום

חכמים בלילה

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה ein hod מאי 7 2011. 68 Replies

הפעם היה לנו מזלגם הפעולה המהירה של מכבי האש מנעה אסון גדולמאד יתכן שהשריפה הבאה לא תסתיים ככה.הבעיה שבין שריפה אחת לשניה עובר זמן והלקחים שנלמדו לא מיושמים.האם לא הגיע הזמן לטפל בענין באופן רצינידבר ראשון צריך להתחיל לנקות את הסבך בתוך הכפר…המשך

עין הוד בחירות 2011

נוצר על ידי לוח הכפר ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר ינואר 21 2011. 26 Replies

שלום רב -לאחרונה יצא לי ללוות את החברים והתושבים שנפגעו בשריפה במסגרת הטיפול בענייני הבטוח והתביעות. מתוך מפגשים אלו, התחוור לי שלמרות ההתגייסות הכללית לעזרתם, רבים מהם חשים  בלבול, תסכול וחוסר אונים על כך שאין יד מכוונת  בהנהלת הכפר  ואין תשובות…המשך

העולם המושלם.... או אסירי ציון ... או הג'ורה ( جُورَة ) של גיורא

נוצר על ידי ein hod ב- כותרת לדוגמה. תגובה אחרונה לוח הכפר אוגוסט 18 2010. 23 Replies

האמת שאותה גדעון סלע חשף עוד יותר עצובה. 1. אמת עצובה 1: תכניות המיקום של הגן הוצגו ע"י נציגי המועצה, בחסות גורמים בוועדים ובהנהלת הכפר בפני אסיפה כללית שכהרגלה רצתה לגמור דברים מהר, בלי לשמוע, בלי ללמוד. בלי לעשות מה שעכשיו תושבי הוואדי התמימים כל…המשך

נושא הביוב

נוצר על ידי ein hod ב- ללא קטגוריה. תגובה אחרונה Nadav Bloch יולי 30 2010. 22 Replies

חברים יקרים וכפר אהובהאם ידעתם שבהלך החודש האחרון נעשות מדידות לאורך הואדי של עין הוד?כן, הואדי שלנו!כבר יש סימונים וסרטים, ואפילו יתדות שמטרתם לסמן את אופציות פתרון הביוב של עוספיה ודליית-אל-כרמלוכל הביוב יעבור אצלנו בואדי הנפלא ובעתיד ישנה את…המשך

© 2018   Created by ein hod.   Powered by

תוויות  |  דווח על בעיה  |  Terms of Service